Vi i Tryg Forsikring jobber for at vår saksbehandling skal være av høy kvalitet og at våre skadeoppgjør og avgjørelser er i samsvar med vilkår og praksis.

Hvis du likevel ikke er enig med vår beslutning i forbindelse med en skade, er du velkommen til å sende en skriftlig henvendelse til oss der du redegjør for hva du er misfornøyd med. Du vil raskest få en ny vurdering ved å kontakte avdelingen som behandlet din forsikringssak. I henvendelsen er det viktig at du får tydelig frem hva du er uenig i, og eventuelle nye opplysninger av betydning for saken.

Klagen sendes till info@trygghetsavtale.com

Du har også anledning til å få klager og tvister som gjelder forsikringen behandlet av: Kvalitetsavdelingen, Tryg Forsikring

Folke Bernadottesvei 50
5020 Bergen

 

Kommer du ikke til enighet med Tryg?

Finansklagenemda

Du har også mulighet til å få klager og tvister rundt forsikringen prøvd av Finansklagenemnda, se www.finkn.no eller Finansklagenemnda, Postboks 53 Skøyen, 0212 Oslo. Hvis vi ikke har oppfylt våre forpliktelser i henhold til forsikringsavtalen, kan den avtalen gjelder, be om rettelse ved at vedkommende i brev til oss forklarer sin sak og ber oss om vår uttalelse.

Det er også mulig å få sine rettigheter i henhold til forsikringsvilkårene prøvd gjennom å bringe saken inn for retten. Se lov om forsikringsavtaler § 20-1.