Bruken av personopplysningene dine

Vi bruker personopplysningene dine for de formål som beskrives nedenfor. Vi lagrer dine opplysninger så lenge som det er nødvendig for å oppfylle det formål som vi lagrer dem for, noe som inkluderer slik tidsfrist som følger av gjeldende rett, eksempelvis preskripsjonstid.

For å interagere med deg – vi behandler personopplysninger for å identifisere deg, kommunisere med deg og gi deg relevant informasjon uansett kanal.

For salg og administrasjon av forsikring – vi behandler personopplysninger for å inngå forsikringsavtale med deg og for etterfølgende forsikringsadministrasjon (som fornyelse, endring og oppsigelse). For dette formål må vi identifisere ditt behov for forsikring (relevante forsikringer, egnet forsikringsbeløp og omfang), vi må også beregne din forsikringsrisiko (forsikringens pris i forhold til forsikret risiko) og kontrollere om du har rett til å tegne visse typer forsikring. 

For håndtering av skader og krav – vi behandler personopplysninger for å kunne regulere skader og for å fastslå, gjøre gjeldende og forsvare rettskrav.

For markedsføring av produkter og tjenester – vi behandler personopplysninger som hjelper oss å presentere informasjon og tilby forsikringer som vi tror er relevante for deg. På tilsvarende måte streber vi etter å unngå å sende eller vise informasjon som vi ikke tror at du er interessert i.

Forpliktelser ifølge lov – vi behandler personopplysninger for å utføre våre forpliktelser ifølge gjeldende rett, eksempelvis for å motvirke hvitvasking og terrorfinansiering. Vi er også pliktige til å gi informasjon når myndigheter krever opplysningene som del av sin myndighetsutøvelse.

Statistisk underlag – vi behandler personopplysninger for å beregne forsikringsrisikoer og forbedre prissettingen for våre forsikringer.

Etterforskning – vi behandler personopplysninger for å etterforske, avsløre og forebygge bedragerier.

Gjenforsikring – i enkelttilfeller kan vi behandle personopplysninger for å tegne gjenforsikring og gjøre krav på slikt vern.

Levering av tjenester fra andre – Vi behandler personopplysninger for at våre samarbeidspartnere skal kunne tilby tjenester som er relatert til våre forsikringer.

Kvalitetsformål – vi behandler personopplysninger for å utvikle vår virksomhet, våre produkter og tjenester, gjennomføre markedsundersøkelser og andre analyser som eksempelvis undersøkelser av kundetilfredshet. Vi kan ta opp telefonsamtale mellom deg og våre medarbeidere for kvalitetsformål.